تحقیق تعمير تلويزيون (تیونر)

تحقیق تعمير تلويزيون (تیونر)

تحقیق تعمير تلويزيون (تیونر)

تحقیق تعمير تلويزيون (تیونر) در حجم 70 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از فهرست زیر:

تیونر   ۵
دیودهای واریکاپ چه عملی انجام می دهند ؟   ۷
بررسی تیونر تلویزیون رنگی شهاب ۲۱ اینچ    ۸
باند انتخابی   ۹
طریقه تنظیم کانال    ۹
AGC تیونر (AGC Delay )    ۱۰
سیستم AFT       ۱۱
طریقه کانال یابی اتومات    ۱۱
طبقه IF   آشکار ساز و AGC   ۱۲
الف- بخش تقویت IF    ۱۲
ب- بخش آشکار ساز تصویر    ۱۴
ج- بخش  AGC    ۱۴
AFT (اتوماتیک فرکانس کنترل)    ۱۵
نمای کلی طبقات IF ، آشکار ساز و AGC    ۱۶
بررسی طبقه تقویت IF ، آشکار ساز و AGC تلویزیون رنگی شهاب ۲۱ اینچ   ۱۶
بخش AGC     ۱۷
تشخیص سالمی طبقه IF    ۱۸
تشخیص سالمی AGC    ۱۸
تشخیص سالمی AFT   ۱۸
تنظیمات طبقه IF   ۱۸
الف –اگر انجام این کار درصداوراستر اثری نداشت    ۱۹
ب –درصورتیکه سیگنال دادن به ورودی طبقه IF درصدا وراستر اثرکرد   ۱۹
مدارات رنگی   ۲۰
سیستم سکام    ۲۲
کلید سکام    ۲۳
فیلتر آنتی بل    ۲۴
پالس برست چیست ؟   ۲۴
گیرنده (دیکدور) سکام    ۲۵
خط تاخیر (Dily lin ) چیست  و برای چه منظوری استفاده می شود؟   ۲۷
کلید سکام گیرنده چیست و امواج B-YوR-Yچگونه آشکار می شوند ؟   ۲۹
۲-طریقه جداسازی پالسهای برست    ۳۰
برست جداشده را چگونه شناسایی کنیم ؟   ۳۱
مدار قطع رنگ    ۳۲
فیلیپ فلاپ چیست ؟   ۳۲
از خروجی فیلیپ فلاپ چه استفاده ائی می شود ؟   ۳۳
سیستم NTSC   ۳۴
الف –فرستنده    NTSC   ۳۴
ب –گیرنده (دیکدور )NTSC   ۳۵
سیستمPAL   ۳۷
الف –فرستنده پال    ۳۷
ب –گیرنده پال    ۳۹
مدارات رنگ درتلویزیون رنگی شهاب ۲۱اینچ   ۴۱
الف –حالت سکام   ۴۲