تحقیق قانون مسئولیت مدنی

تحقیق قانون مسئولیت مدنی

تحقیق قانون مسئولیت مدنی

تحقیق قانون مسئولیت مدنی در حجم 42 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر:

- مسئوليت مدني در حقوق ايران                            6
بخش اول  -  تعريف مسئوليت مدني                     6
بخش دوم -  سير تدوين  قانون مسئوليت مدني                 8
 مسئوليت  مدني و نظريات راجع به آن                  9
    بخش اول -  مسئوليت مدني  در فقه شيعه                   9
    بخش دوم – مسئوليت مدني در عالم حقوق                    10
 – مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليتها                 11
    بخش اول – انواع مسئوليتها                             11
          الف – وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي         11
        ب – وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري             12
        ج – وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت قراردادي         13
– اركان مسئوليت مدني                          14
    بخش اول – خسارت  و ضرر                         14
    بخش  دوم – عمل و فعل زيانبار                         18
عنوان    صفحه
    بخش سوم – تقصير                                 19
    بخش چهارم – رابطه عليت بين عمل و ضرر                 20
    بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوي با خسارت مادي             20
            الف – خسارت معنوي در رابطه با خسارت مادي         20
            ب – خسارت معنوي بدون ارتباط با خسارت مادي         20
- منابع مسئوليت در حقوق ايران                     21
    بخش اول – عناوين ضمان قهري                         21
    بخش دوم – اتلاف                                 22
        الف – قاعده اتلاف در فقه شيعه                     24
        ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه                 25
بخش سوم – تأثير عنصر معنوي در اتلاف                     26
بخش چهارم – اشكال مختلف تلف مال                     28
– قاعده تسبيب                                 29
    بخش اول – قاعده تسبيب                             30
    بخش دوم – قاعده تسبيب در فقه شيعه                     31
    بخش سوم – مستندات قاعده تسبيب                         31

        الف – رابطه ما بين مباشر و سبب                    33
– وجه تمايز بين اتلاف و تسبيب                     36
    بخش اول – وجه تمايز از لحاظ نوع فعل                     36
        الف – نوع فعل و عمل در اتلاف                     36
        ب – نوع فعل و عمل در تسبيب                      36
بخش دوم  - وجه تمايز از لحاظ نيازمندي به عمد و قصد و تقصير     38
    الف – عدم توجه به وجود تقصير در اتلاف                 38
    ب – توجه به وجود تقصير در تسبيب                 38
فهرست منابع و مآخذ                                 40