پروژه جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد

پروژه جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد

پروژه جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد

پروژه جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد در حجم 91 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از فهرست مطالب زیر:

بخش اول) كليات    3
       فصل اول) قواعد عمومي     4
                 گفتار اول) تعريف خسارت     4
                 گفتار دوم) مفهوم و ماهيت نقض قرارداد    5
       فصل دوم) ماهيت مسووليت     6
                  گفتار اول) مفهوم مسووليت     6
                         مبحث اول) مفهوم لغوي و اصطلاحي مسووليت     6
                         مبحث دوم) اقسام مسووليت     7
                                 بند اول) مسووليت اخلاقي     7
                                 بند دوم) مسووليت حقوقي     7
                 گفتار دوم) منابع مسووليت قهري و قراردادي     13
                          مبحث اول) منابع فقهي     13
                                   بند اول) قاعدة اتلاف     14
                                   بند دوم) قاعدة‌ تسبيب    14
                                   بند سوم) قاعدة ضمان يد     15
                         مبحث دوم) مباني نظري     16
                             بند اول) نظريه تقصير     16
                             بند دوم)  نظريه خطر     17
بخش دوم) مسووليت قراردادي و ضمنانت اجراي آن     19
       فصل اول) محدوده الزامات قراردادي طرفين عقد     20
               گفتار اول) وجود قرارداد صحيح و الزام آور بين طرفين     20
               گفتار دوم) تعهدات اصلي طرفين     21
               گفتار سوم) لوازم قانوني يا عرفي قرارداد    23
      فصل دوم) شرايط تحقق مسئوليت قراردادي     24
               گفتار اول) عهد شكني و مفهوم آن     25
                       مبحث اول) تأثير مطالبه در تحقق عهد شكني    27
                       مبحث دوم) اقسام عهد شكني     29
                گفتار دوم) تقصير قراردادي     36
                       مبحث اول) مفهوم و تعريف تقصير     36
                       مبحث دوم) لزوم تقصير و اقسام آن    39
                               بند اول) لزوم تقصير    39
                               بند دوم) اقسام تقصير     40    
                       مبحث سوم) اثبات تقصير     42
                 گفتار سوم) ضرر     43
                      مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن     43
                      مبحث دوم) اقسام ضرر     45
                      مبحث سوم) شرايط ضرر قابل مطالبه     50
                              بند اول) مسلم و قطعي بودن ضرر    50
                               بند دوم) مستقيم بودن ضرر     52
                               بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد.     54