تحقیق مراحل مختلف آزمايش خاك

تحقیق مراحل مختلف آزمايش خاك

تحقیق مراحل مختلف آزمايش خاك

تحقیق مراحل مختلف آزمايش خاك در حجم 38 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

تجزيه مكانيكي خاك (آزمايش دانه بندي)

هدف از آزمايش دانه بندي، جداسازي دانه هاي خاك در اندازه هاي مختلف است كه هر بخش به صورت درصدي از كل نمونه بيان مي شود.

اطلاعات حاصل از اين آزمايش براي پيش بيني وكت آب در خاك، ميزان نفوذپذيري خاك، حساسيت خاك در مقابل يخ زدگي و رفتار خاك در آب و هواي سرد، خاصيت مويينگي، استفاده به عنوان فيلتر و زهكش مفيد است. آزمايشها نشان مي دهند كه خاصيت مويينگي و نفوذپذيري به قطر مؤثر ذرات بستگي دارد. (قطر مؤثر، 10D ؛ يعني قطري كه 10% دانه ها ريزتر و 90% درشت تر از آن هستند)، همچنين نفوذپذيري خاكهاي غير چسبنده به طور متوسط با مجذور قطر مؤثر دانه هاست.

موارد كاربرد:

  • نامگذاري خاك طبق آيين نامه هاي موجود بر اساس دانه بندي انجام مي شود.

2- در شناسايي قرضه ها جهت استفاده هاي بعدي كمك قابل توجهي مي كند.

3- در طرح فيلتر هسته رسي در سدهاي خاكي و طرح اختلاط بتن و روسازي راه، دانه بندي اخك اساس طراحي ها مي باشد.

4- دانه بندي خاك در پتانسيل عوامل مخرب نظير رگاب و … نقش مؤثري دارد.

5- نوع دانه بندي خاك در وضعيت نفوذپذيري مصالح عامل مهمي است و مقاومت برشي خاك نيز به طور اساسي از آن تأثير مي پذيرد.

روش انجام آزمايش

دانه بندي به سه روش عمده انجام مي شود:

1- الك (Analysis seive)

2- هيدرومتري (Hydrometer)

3- تركيبي از هر دو

در روش دانه بندي با الك، با استفاده از مجموعه اي از الك ها و لرزاندن آنها، درصد وزني دانه هاي مختلف خاك را به دست مي آورند. اين آزمايش بيشتر براي خاكهايي است كه بيش از 90% دانه هايشان بزرگتر از الك نمره 200 باشد.

براي خاكهايي كه بيش از 90% ريزتر از الك 200 باشند آزمايش هيدرومتري انجام مي گيرد ك اساس آن بر پايه قانون استوكس و كروي بودن دانه ها مي باشد.

در مورد خاكهاي مخلوط درشت دانه ريز دانه، براي بخش درشت تر از الك 200 آزمايش دانه بندي و براي ريزتر از آن، آزمايش هيدرومتري انجام مي شود.

انواع آزمايش الك

آزمايش الك را به دو صورت مي توان انجام داد:

1- روش خشك:

در روش خشك مقداري از خاك را گرفته، دانه هاي درشت و كلوخي شكل را خرد مي كنند و در مجموعه اي از الكها قرار مي دهند. با لرزش اين مجموعه به مدت حدود 10 دقيقه، درصد وزني مقادير باقيمانده روي هر الك را مشخص كرده، منحني دانه بندي براي درصد عبوري را روي يك كاغذ نيمه لگاريتمي رسم مي كنند. اين روش براي خاك هاي درشت دانه مؤثرتر است، چرا كه شكل دانه ها به كره نزديك تر و دانه ها به صورت مجزا از يكديگر هستند.

  • روش تر: در اين روش خاك ريز دانه را روي الك 200 ريخته ، با فشار آب، الك و خاك را تا جايي كه آب خارج شده شفاف و رقيق شود، مي شويند و بعد آن ار خشك ميكنند. سپس دانه هاي مانده روي آن را براي آزمايش الك و بقيه را براي هيدرومتري به كار مي برند. اين روش براي نمونه هاي حاوي ري و سيلت زياد‌، نمونه هاي باتلاقي و گلي استفاده مي شود.

وسايل آزمايش:

1- مجموعه الكها       2- برس يا مسكواك براي تميز كردن 3- گرمخانه 4- آب فشان 5- ظرف نمونه 6- هاون 7- ترازوي ديجيتال با دقت g 01/0 8- شيكر

روش انجام آزمايش (تجزيه مكانيكي)

  • انتخاب نمونه

قدم اصلي تعيين مقدار خاك لازم براي آزمايش است كه اين مقدار بستگي به قطر درشت ترين ذره خاك دارد. اگر اين قطر را با D نمايش دهيم و W وزن خاك لازم براي آزمايش باشد، در آن صورت رابطه D600 < W < D 200 ، كه در آن W به گرم و D به ميليمتر مي باشد.