تحقیق فلز سرب

تحقیق فلز سرب

تحقیق فلز سرب

تحقیق فلز سرب در حجم 18 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

كانسارهاي رگه اي:

اين كانسارها حاصل كانه سازي سيال هاي كانه دار گرم است كه در زير زمين جريان دارند. عناصر فلزي موجود در اين سيال هاي گرمايي ممكن است خاستگاه ماگمايي داشته باشند و در چهره هاي گوناگون همراه آب به جاي تجمع، حمل شود و يا اينكه در مسير حركت آب قرار گيرند و ضمن همراه شدن تدريجي با آب سيال كانه داري را پديد آورند. كاني هايي كه خاستگاه گرمايي دارند ممكن است به دو صورت پديد آيند:

الف : تمركز به روش پر كردن كاواكها و فضاهاي خالي درون سنگها كه خود به دو گروه همزاد و ديرزاد پخش مي شود:

ب : تمركز به روش جانشيني؛

بنابراين شكل انباشته هاي گرمايي تابعي از شكل كاواك هاي سنگ ميزبان و يا چگونگي جانشيني در آن است. از همين رو در اين دسته از كانسارها انواع رگه ها ، عدسي ها، كانسارهاي لايه اي، استوك ورك و اشكال پيچيده ديده مي شود. با توجه به رده بندي ليندگرن كانسارهاي گرمايي به پنج گروه تقسيم مي شوند كه مهمترين آنها در ارتباط با سرب و روي عبارتند از:

1-2-4-1 كانسارهاي هيپوترمال:

اين كانسارها نشان دهنده دما و فشار زياد هستند و درجه حرارت پيدايش آنها را از 300 تا 500 درجه سانتيگراد تعيين كرده اند. در اين نوع كانسارها پديده جانشيني آشكارا قابل تشخيص است و داراي بافت درشت دانه هستند. حجم آنها زياد و شكل نامنظم دارند ولي بطور كلي به صورت رگه مانند و لايه اي هستند. در بيشتر موارد جاي پيدايش آنها ستيغ چين ها و مناطق برشي است.

پارك و مك ديارميد (1975) معمول ترين كانه هاي اين نوع كانسارها را اسفالريت، گالن، كالكوپيريت، فلوئوريت و باريتيت مي دانند. براي آشنايي با كانسارهاي شناخته شده هيپوترمال در دنيا به كانسار معروف سرب و روي و نقره بروكين هيل در منطقه جنوب استراليا كه نمونه اي از كانسارهاي گرمايي نوع هيپوترمال است مي‌توان اشاره نمود.

2-2-4-1 كانسارهاي مزوترمال:

كانسارهاي مزوترمال در شرايط دما (200 تا 300 درجه سانتيگراد) و فشار متوسط ايجاد مي شوند. منطقه مزوترمال وجوه مشترك كانسارهاي هيپوترمال و اپي ترمال است؛ از اين رو كانسارهاي مزوترمال حد واسط ميان دو گروه ياد شده است. در اين كانسارها پديده جانشيني فراوان است.

سنگ ميزبان در بيشتر موارد رسوبي است ولي مي تواند سنگ هاي آذرين يا دگرگوني نيز باشد. مواد اصلي كانسارهاي مزوترمال مس، سرب و روي ، نقره و طلا هستند. كانه‌ها شامل اسفالريت، گالن و بسياري كانه هاي ديگر است. (4 ، ص 25)

3-2-4-1 كانسارهاي زينوترمال:

اگر توده ماگمايي بتواند به بخش هاي كم ژرفا و به نسبت سطحي نفوذ كند سيال هاي كانه دار با دماي بالا به مناطق كم فشار راه مي يابند كه اين حالت از شرايط اصلي پيدايش اين نوع كانسارها است. در چنين شرايطي، حرارت و فشار توده نفوذي با شتاب كاهش مي يابد و كانه سازي در فاصله‌اي كوتاه و با پاراژنزي مبهم انجام مي گيرد.

كاني هايي كه در دماي بالا متبلور مي شوند نخست شكل مي گيرند ولي از آنجا كه كاهش فشار و حرارت شتاب زده است كاني هاي وابسته به حرارت و فشار پايين نيز همزمان يا كمي بعد و به گونه اي در هم با كاني هاي حرارت بالا متبلور مي شوند. كانسارهايي كه داراي چنين مخلوط ناجوري هستند به نام كانسارهاي زينوترمال ناميده مي شوند و پيشوند زينو (xeno) در اينجا به معني عجيب يا غير عادي است.

در بيشتر اين نوع كانسارها مناطق كاني سازي همپوشي پيدا مي كنند و حالت تلسكوپي در آنها مشاهده مي شود كه اين امر از صفات مشخص كانسارهاي زينوترمال است. بيشتر اين كانسارها با سنگهاي آتش فشاني و توف هاي به نسبت جوان همراه اند. در اين كانسارها بطور عمده پر شدن فضاي خالي نسبت به جانشيني كاني ها برتري دارد. سنگ ميزبان بطور معمول شكسته و خرد شده است و كانه ها بطور كلي دانه ريز هستند.

در جهان نمونه هايي از اين كانسارها يافت مي شود كه از آن جمله مي توان ناحيه ايكونو ـ آكنوب در جنوب ژاپن را نام برد كه از آن فلزات طلا، نقره، مس، سرب و روي، قلع، تنگستن و بيسموت بهره برداري مي شود. انباشتگي اين ناحيه در سنگ هاي پالئوزوئيك تا سنوزوئيك جاي دارند و كاني سازي در فاز پسين فاز تكاپوهاي آتش فشاني انجام گرفته است. بررسي هاي ژئومتري در اين كانسارها نشان داده است كه تغييرات درجه حرارت كانه سازي در اين منطقه مرزي از 350 درجه تا 160 درجه سانتيگراد داشته است.

3-4-1 كانسارهاي استراتاباند:

اين كانسارها داراي زير مجموعه بزرگي هستند كه بطور كلي آنها را ميتوان در سه گروه دسته بندي كرد كه اين گروهها عبارتند از:

تيپ دره مي سي سي پي

لايه اي

مسيوسولفايد

1-3-4-1 تيپ دره مي سي سي پي

اين كانسارها در حقيقت منابع اصلي سرب و روي دنيا هستند. گسترش آنها بيشتر در اروپا، شمال آمريكا و شمال آفريقا است. نمونه هايي از اين كانسارها در ديگر نقاط جهان از آن جمله شمال استراليا نيز ديده شده است. كانسارهاي ياد شده در اروپا در

منطقه آلپ به نام كانسارهاي آلپي و در آمريكا در نواحي ميانه دره رودخانه مي سي سي پي معروف به كانسارهاي نوع دره مي سي سي پي هستند. اين كانسارها بيشتر در رسوب هاي پالئوزوئيك و مزوزوئيك اختصاص دارند. نوع سنگ ميزبان اكثر آنها سنگ هاي آهكي است.

استانتون (1972) به همين جهت اين كانسارها را زير عنوان همراهي سنگ آهك سرب و روي مورد بررسي قرار داده است. سنگ در برگيرنده كانه ها اكثراً آهك منيزيم دار و دولوميت است. در برخي مناطق كانسار حالت لايه مانند دارد؛ غالباً سولفيدها به صورت رگه اي پر كردن فضاهاي خالي را ايجاد كرده و يا بصورت بافت برشي ديده مي شوند.

كاني هاي مشخص اين كانسارها عبارتند از: گالن، اسفالريت، باريت و فلوريت به اين ترتيب اين كانسارها نشانه جدا شدن مقادير قابل ملاحظه اي از عناصر سرب ، روي، باريم و فلوئور از بخشي از پوسته زمين و تمركز آنها در بخش ديگر است. از مشخصات اسفالريت اين كانسارها رنگ پريدگي و وجود مقدار جزئي آهن و منگنز در تركيب آن است. استانتون (1972) خاستگاه كانسارهاي نوع دره مي سي سي پي را به دو گروه تقسيم كرده است.

1- در ارتباط با مراحل رسوبگذاري:

الف ) نتيجه رسوبگذاري از آب دريا:

ب) نتيجه جدا شدن مستقيم از بخارها و گازهاي حاصل از فعاليت هاي توده هاي نفوذي زيردريايي

ج) نتيجه رسوبگذاري مواد تخريبي

د)‌حركت مواد موجود در محلول هاي درون خلل و فرج سنگ ها و رسوبگذاري آنها در شرايط مناسب

هـ) تشكيل رگه ها و جانشيني كاني در مراحل دياژنز سنگ؛

2- در ارتباط با سيال هاي وارد شده:

الف ) سيالات با خاستگاه آذرين

ب) سيالات با خاستگاه ژرف

از كانسارهاي مهم نوع دره مي سي سي پي مي توان كانسار سرب و روي سيليسياي بالايي در كشور لهستان، كانسارهاي متعدد آمريكا و تعدادي از كانسارهاي سرب و روي ايران از جمله كانسار سرب نخلك را نام برد. (4، ص 26، 27).