تحقیق بررسی خصوصیات پرتو x

تحقیق بررسی خصوصیات پرتو x

تحقیق بررسی خصوصیات پرتو x

تحقیق بررسی خصوصیات پرتو x  در حجم 60 صفحه و در قالب word  و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

پرتوهاي X در سال 1895 ، به وسيله ي رونتگن فيزيكدان آلماني كشف شد و از آنجا كه ماهيت آنها در آن زمان ناشناخته بود ، بدين نام خوانده شدند . اين پرتوها برخلاف نور معمولي نامرئي هستند اما مسير مستقيمي را مي پيماند و فيلم عكاسي را مانند نور مرئي متأثر مي كنند . از سوي ديگر ، از نور با نفوذتر بوده و به آساني از بدن انسان ، چوب ، قطعات نسبتاً ضخيم فلزي ، و ديگر اشياء كدر عبور مي كنند .

براي استفاده از هر وسيله اي همواره به شناخت كامل آن نياز نيست ، به اين دليل تقريباً بي درنگ فيزيك دانها و چندي بعد مهندسان علاقه مند به مطالعه ساختار دروني اجسام كدر ، پرتوهاي X را بكار گرفتند . با قرار دادن لامپ پرتو X در يك سوي جسم و فيلم عكاسي  در سوي ديگر ، مي توان تصويري سايه مانند و يا پرتونگار به دست آورد، بخشهايي از جسم با چگالي كمتر ، نسبت به بخشهايي با چگالي بيشتر مقدار بيشتري از تابش X را عبور مي دهند . بدين وسيله نقطه ي شكست در  استخواني شكسته و يا محل تركي در يك فلز قالب  گيري شده مشخص مي شود.

بدين ترتيب پرتونگاري بدون آگاهي دقيق از تابش بكار برده شده ، آغاز شد ، زيرا ماهيت كامل پرتوهاي X تا سال 1912 ، مشخص نبود ،‌ در اين سال ، پديده ي پراش پرتو X در بلوها كشف شد ، و همزمان با اين كشف ، ماهيت موجي پرتوهاي  X به اثبات رسد از اين رو روش جديدي براي بررسي ريز ساختار ماده نيز فراهم شد . هر چند پرتونگاري در اين نوع خود وسيله بسيار مهمي است و از زمينه ي كاربردي گسترده اي برخوردار است ، اما معمولاً توان تفكيك آن براي آشكارسازي جزئيات دروني ، تا مرتبة   محدود مي شود . از سوي ديگر ، پراش مي تواند به طور غير مستقيم جزئيات ساختار دروني را تا اندازه ي  آشكار كند ، و در اين كتاب به اين پديده، و كاربردهاي آن در مسائل متالورژيكي پرداخته مي شود . در اينجا پرتوهاي X و ساختار دورني بلورها در دو فصل اول به عنوان پيش نيازهاي لازم براي بحث پراش پرتوهاي X در بلوها كه به دنبال خواهد آمد ، توصيف شده است.

تابش الكترومغناطيس

امروزه مي دانيم كه پرتوهاي X ، تابش الكترومغناطيسي با ماهيتي كاملاً همانند نور مرعي ،‌‌ اما با طول موجي بسيار كوتاهتر از آن هستند ،‌ واحد اندازه گيري در ناحيه پرتو X آنگسترم  برابر با   است و پرتوهاي X بكار رفته در پراش ، تقريباً طول موجهايي در گستره ي 5/0 تا  5/2 دارند ، در حالي كه طول موج نور مرئي در محدودة  6000 است . بدين ترتيب پرتوهاي X ،‌ ناحيه اي ميان پرتوهاي گاما و فرابنفش را در طيف كامل الكترومغناطيسي اشغال مي كنند.

گاهي در اندازه گيري طول موج پرتو X از واحدهاي ديگري مانند واحد X ، (XU) ،‌ و كيلو ‌X  (KX=1000XU) استفاده مي كنند . واحد KX ،‌‏ اندكي از آنگسترم بزرگتر است كه منشا آن در بخش 3 ـ 4 توصيف مي شود . واحد پذيرفته شده ي SI براي طول موج در ناحيه ي پرتو X ، نانومتر است:

  نامومتر

اما اين واحد رايج نشده است.

طيف پيوسته

هنگامي پرتوهاي X ايجاد مي شوند كه شتاب هر ذره ي باردار الكتريكي با انرژي جنبشي كافي، بسرعت كند شود ، معمولاً براي چنين منظوري از الكترونها استفاده مي  شود. اين تابش در يك لامپ پرتو X با منبعي از الكترونها و دو الكترود فلزي ، توليد مي شود . ولتاژ زيادي كه به ميزان چند ده هزار ولت در دو سر الكترود وجود دارد موجب گسيل الكترونها به سوي آندو يا هدف مي شود و در آنجا الكترونها با سرعت زياد به هدف برخورد مي كنند . پرتوهاي X در نقطه ي برخورد توليد شده و در تمام جهات منتشر مي شوند. اگر e بار الكترون ( 19-10×6/1 كولمب ) و V ولتاژ دو سر الكترودها باشد ، در اين صورت انرژي جنبشي ( بر حسب ژول ) الكترونها هنگام برخورد از معادله ي زير به دست مي آيد.

( 3 ـ  1 )                                             

كه در  آن m جرم الكترون ( kg 31- 10×11/9 ) و V سرعت آن بر  حسب متر بر ثانيه درست پيش از برخورد است . در لامپي با ولتاژ 30000 ولت ، اين سرعت نزديك به  سرعت نور است . بيشتر انرژي جنبشي الكترونهايي كه به هدف برخورد مي كنند به حرارت تبديل شده و كمتر از يك درصد از اين انرژي به پرتوهاي X تبديل مي شود.

هنگامي پرتوهاي خارج شده از هدف ، مورد واكاوي قرار گيرند ، آشكار مي شود كه مجموعه اي از طول موجهاي گوناگون هستند ، و تغييرات شدت با طول موج ، به ولتاژ لامپ بستگي دارد .

 شدت تا طول موج ويژه اي صفر است كه به آن حد طول موج كوتاه  مي گويند، سپس بسرعت تا بيشينه اي افزايش مي يابد و آنگاه بدون هيچ مرز مشخصي در ناحيه ي طول موجهاي بلند كاهش مي يابد . هنگام افزايش ولتاژ لامپ ، شدت تمام طول موجها افزايش يافته و مرز طول موج كوتاه و مكان بيشينه به سوي طول موجهاي كوتاهتر
تغيير مكان مي دهد .

تابشي با اين منحني ها نشان اده شده را تابش چند رنگ ،‌ پيوسته ، و يا سفيد گويند ، زيرا مانند نور سفيد از پرتوهايي با طول موجهاي گوناگوي ساخته شده است . تابش سفيد را تابش ترمزي نيز گويند كه واژه اي آلماني است ، زيرا از شتاب كاهش يافته اي الكترونها ناشي مي شود.

طيف پيوسته ، از كند شدن سريع الكترونهاي برخورد كننده  به هدف ناشي مي شود ، زيرا همانگونه كه در بالا گفته شد ، هر بار كند شونده ،  انرژي آزاد مي كنند . در هر صورت ، تمام الكترونها به يك صروت كند نمي شوند ، برخي در يك برخورد متوقف شده و تمام انرژي خود را يكباره از دست مي دهند ، در حالي كه ديگر الكترونها به وسيله ي اتمهاي هدف به اين سو و آن سو منحرف شده ، و به دنبال آن ، بخشهايي از انرژي جنبشي خود را بتدريج از دست مي دهند تا تمام آن مصرف شود . الكترونهايي كه در يك برخورد متوقف شده و به فوتونهالي با بيشينه يا انرژي ، يعني به پرتوهاي X با كمينه ي طول موج ، تبديل مي شوند . اين الكترونها ، تمام انرژي eV خود را به انرژي فوتوني تبديل كرده و مي توان نوشت:

 

 

متر

 

اين معادله حد طول موج كوتاه ( بر حسب آنگسترم ) را بر حسب تابعي از  ولتاژ بكار برده شده V ارائه مي دهد . اگر الكتروني به طور كامل در يك برخورد متوقف نشده بلكه فقط جزئي از سرعت آن بر اثر برخوردهاي جنبي كاهش يابد، فقط كسري از انرژي eV آن به صورت تابش منتشر مي شود . او انرژي فوتون ايجاد شده كمتر از  است . بر اساس حركت موجي ، پرتو X مربوطه داراي بسامدي كمتر از  و طول موجي بلندتر از  خواهد بود.مجموعه ي اين طول موجها طيف پيوسته را تشكيل مي دهند كه در گستره اي  كه از  به بالا قرار مي گيرد.

هنگام افزايش ولتاژ بكار برده شده به نقطه ي بالاتر و سمت چپ آشكار مي شود ، زيرا تعداد فوتونهاي توليد شده در ثانيه و انرژي ميانگين هر فوتون ، افزايش مي يابند . همه انرژي پرتو X منتشر شده در هر ثانيه كه با مساحت زير يكي از منحني ها متناسب است و نيز به عدد اتمي Z هدف و جريان I لامپ ، يعني تعداد الكترونهاي برخورد كننده به هدف در ثانيه ، بستگي دارد . اين شدت كل پرتوX ، از رابطه ي زير به دست مي آيد.

( 5 ـ 1 )                                      = طيف پيوسته

كه درآن A ثابت تناسب و m ثابتي با مقداري نزديك 2 است . بنابراين در جايي كه به مقادير زياد تابش سفيد نياز است ،‌ بايسته است براي هدف از فلز سنگيني مانند تنگستن ( 74 = Z ) و ولتاژي هر چه بالاتر استفاده كرد. توجه كنيد كه جنس هدف بر شدت اثر مي گذارد. اما توزيع طيف پيوسته را تغيير نمي دهد.

طيف ويژه هنگامي ولتاژ لامپ پرتو X از يك مقدار مشخص بحراني فراتر بود . پيشينه هاي باريكي كه ويژگي فلز هدف است در برخي از طول موجها بر روي طيف پيوسته پديدار مي شوند . از آنجا كه اين بيشينه ها باريك بوده و طول موج آنها از ويژگي جنس فلز هدف بكار برده مي باشد، به آنها خطوط ويژه مي گويند . اين خطوط به چند مجموع به نامهاي L,K و M و مانن دآنها بر حسب افزيش طول موج رده بندي مي شوند . تمام اين خطوط ،‌ طيف پيوسته فلز بكار برده شده به عنوان هدف را تشكيل مي دهند . براي يك هدف موليبدني ،‌ خطوط K طول موجهايي نزديك به 7/0 ، خطوط L نزديك به 5 ، و خطوط M طول موجهاي بلندتر به آساني جذب مي شوند .